søndag 22. mars 2009

Kva programvare vel me og kvifor?

Kategorisering av programvare
Som lærar kjem ein i situasjonar der ein må velgja programvare til bruk. Då vil det vera på sin plass å ha klart føre seg kvifor ein vel dei ulike programvarene. Dette vil vera individuelt ut frå kva pedagogisk grunnsyn ein har, men å velgja medvite er viktig. Difor kan det vera greit å setja seg inn i ulike måtar å katagorisera programvare.

Koschmann sine kategoriar er ein. Ein annan måte er Hutchings kube. Eg har plassert noko vanleg programvare i kuben slik eg tenkjer. (Sjå biletet med forklaring)
og vil gje ein oversikt under her korleis nokre program kan kategoriserast ut frå Kochmann
http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne01/pdf/papers/koschmannt.pdf og Hutching.

Programvara og læresituasjon eg har plukka ut er: Tradisjonell tavleundervisning, powerpointframvising, film, photostory, Bridge Constructing Set og Blogg.
Hutching kube vil då sjå slik ut:


Kochmann sine kategoriar er:
CAI = (Computer-Assisted Instruction) ein behavioristisk læringsteori (programvare som gjev respons ved rett og galt.) Mellom dei alternativaeg skulle plassera vil ikkje nokon havna her om ein tenkjer konkret på programvare. Viss me derimot tenkjer på respons rett og galt, vil tradisjonell tavleundervisning havna her. Lærar gjev eleven respons på dei uttalelsar han kjem med.
ITS = (Information Processing Theory) som ein teori om læring.( programvare som analyserer og i neste rekkje gjev oppgåver ein treng) Heller ikkje her kan eg plassera nokon av mine program.
Logo-as-latin= tenkeverktøy = tillet å konstruera eigen kunnskap.Gjev ikkje svar men er eit verktøy
Her plasserer eg Mindomo og Bridge constructing set
CSCL = Sosialt orientert læringsteori. Ein lærer betre saman. Her plasserer eg Blogg.

Kjelde: http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne01/pdf/papers/koschmannt.pdf


Oppsummering:
Nokre av dei undervisningsmåtane/programvara eg hadde plukka ut let seg ikkje gjera å plassera i Kochmann sine kategoriar. Dette gjeld tradisjonell tavleundervisning, powerpointframvising og film
dersom me tenkjer på konkret programvare. Men den bihaveoristiske teorien vil kunna støtta vanleg tavleundervisning og delvis powerpointframvising på den måten at elevane får respons når dei gjev respons. Spørsmål, svar og diskusjon.
Eg synes Huchings kube er best av desse to. Det er enklare å sjå føre seg teorien på ein slik figur.
I katerogi 1 der eleven sit passiv og observerande plasserer eg tradisjonell tavleundervisning, powerpointframvising og film.
I kategori 2 der eleven er kreativ, aktiv, kontrollerande og forskande, plasserer eg blogg. Dei andre plasserer eg nær øverste høgre hjørne (sjå biletet av kuben) Grunngjevinga mi for dette er rett og slett grada av å gjera sjølv, kontrollera læresitusajonen og væra deltakande (learning by doing)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar